www.razmnews.ir

اشتراک

اشتراک مطالب پایگاه خبری رزم آور

دسترسی به اخبار پایگاه خبری رزم آور رایگان است و شما با مراجعه به آدرس سایت می توانید از مطالب آن استفاده کنید. همچنین علاقمندان می توانند از طریق نرم افزارهای خبرخوان و خوراک خبری پایگاه خبری رزم آور بدون مراجعه مکرر به سایت در جریان اخبار جدید اضافه شده به این پایگاه خبری قرار بگیرند. بزودی امکان اشتراک از طریق ایمیل هم فراهم خواهد شد.

اشتراک ماهنامه رزم آور (در سال ۱۳۹۷)

ماهنامه رزم آور نخستین نشریه رزمی ایران هر ماه منتشر و در اختیار علاقمندان قرار می گیرند.

علاقمندان به اشتراک و دریافت ماهنامه رزم آور (در ایران) می توانند مبلغ اشتراک را به شماره کارت ۴۹۴۴ – ۷۸۳۲ – ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴ بانک ملت به نام محمدرضا باقری خشکرودی واریز کرده و با تلفن های دفتر نشریه تماس گرفته و آدرس ، کدپستی و تلفن خود را اعلام نمایند تا در اولین فرست مجله ارسال شود.

  • مبلغ اشتراک “۱۲ شماره” با پست سفارشی (۱۳۲/۰۰۰ تومان)
  • مبلغ اشتراک “۶ شماره” با پست سفارشی (۶۶/۰۰۰ تومان)
  • مبلغ اشتراک “۱۲ شماره” با پست معمولی (۹۶/۰۰۰ تومان)

– هزینه ارسال و پست معمولی رایگان می باشد.

– ارسال نشریه برای درخواست های که تا بیستم هرماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد آغاز خواهد شد.

– کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگاه دارید.

– در صورت هرگونه تغییر در نشانی سریعا امور مشترکین را در جریان قرار دهید.

– مشترکین محترم می بایست شروع اشتراک و پایان اشتراک و همچنین کد اشتراک خود را به یاد داشته تا پیگیری امور مربوط به آنها آسان گردد.

– مشترکین محترم در صورت تمایل به تمدید می بایست ۱۰ روز قبل از اتمام تاریخ اشتراک نسبت به تمدید اشتراک اقدام نمایند و مبلغ مورد نظر را به همراه کد اشتراک به امور مشترکین فاکس یا تلفنی اعلام نمایند.

– دوستانی که مایل به اشتراک ماهنامه هستند می توانند از طریق فرم تماس با مسئولین بخش اشتراک مجله تماس گرفته و اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.

Tel-razmavar1