کاریکاتور

رای به سود ژنرال دباغیان در مهمترین”هانتِی&#...

مدیریت تلفیقی از علم و هنر است؛ علم به معنی آشنایی با اصول بنیادین مدیریت و هنر به معنی اتخاذ موثرترین تصمیم در هر مقطع زمانی. شکی نیست اعلام استعفای ...