ووشو،

خسروی:برای همگانی کردن ووشو تلاش می کنیم/برگزاری ه...