نایب رئیس بانوان

معرفی سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های و...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور، یوسف بهتری رئیس فدراسیون ، صدیقه هاشمی سنگر را به عنوان سرپرست نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب کرد. در حکم هاشمی سنگر ...