محمدرضا اوجی

اوجی: یکی از دغدغه های اصلی جامعه رزمی، ساماندهی ه...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، محمدرضا اوجی با اشاره به اینکه خبر کسب مجوز فعالیت هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در ایران، یکی از مهمترین اخبار روزهای ابتدایی سال 1400 ...