دوره مربیگری

بهتری خبر داد: برگزاری بیش از ۵۰ دوره آنلاین در فد...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، نشست یوسف بهتری و همایون خرم، رئیس و نایب رئیس فدراسیون، با دکتر مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ...