انتخابات فدراسیون جودو

مجمع انتخابات فدراسیون جودو؛ محمد درخشان ثبت نام ک...

یکی دیگر از روسای سابق فدراسیون جودو برای حضور در مجمع انتخاباتی با حضور در فدراسیون ثبت نام کرد.