اختلاس

صدور کیفرخواست برای یک رئیس فدراسیون به‌ جرم ‌اختل...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در پی اتهامات مطرح‌شده در سازمان‌ قضایی کیفرخواست یکی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به‌جرم اختلاس صادر شده است. در این کیفرخواست به تخلفات این ...