آموزش بوکس

تنظیم و تقویت پا در بوکس + فیلم...

اولین نکته ایکه در رقص پا باید به آن توجه داشته باشیم این است که در رقص پا تعادل در زمان های پی در پی از بین میرود و در ...