دی ۱۳۹۷ - پایگاه خبر رزم آور

شماره دی ماه “ماهنامه رزم آور” منتشر شد...

در شماره ۲۶۸ ، دی ۱۳۹۷ ماه ماهنامه رزم آور می خوانید: - قهرمان تاریخ ساز ufc - اصول پایه در جودو - نانچیکو از آغاز تا به امروز - معرفی چاک نوریس - تمرین ...

بازگشت سینا برای حفظ تاج و تخت!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، اولین رویداد سازمان K-1 ژاپن در سال جدید میلادی یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹) و به میزبانی "سایتاما سوپر آرنا" برگزار ...