خرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

مهمترین پایگاه جودو از دست رفت/ سالن افراسیابی به ...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، سالن شهید افراسیابی که در زمان مدیریت علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی و در دوره ریاست رضوی به فدراسیون جودو برای تشکیل کمپ تیم ...